AVÍS LEGAL

D’acord amb allò que estipula l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari que el domini www.girobowling.com pertany, com a titular a:

BOLERA GIRONÉS, S.L.
CIF: B-55.149.926

Domicili social en Polígon Industrial Sant Joan, número 33-34

Palamos (17230, Girona)

girobowling@ilusiona.com

 

Establiment comercial:

 

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING

Miquel Martí i Pol, 1a Planta

(Espai Gironès)

Salt (17190, Girona)

Tlf. 972.439.197

 

Inscrita al Registre Mercantil de Girona amb número de Tom 2900, Foli 90, Fulla GI 53842, Inscripció 1a.

 CONDICIONS D’ÚS

L’ús de la website es regirà per les presents condicions, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. Per això, BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el fet d’accedir a la website serà considerat com a “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents a cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no seguir fent ús de la website.

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari faci ús de la website.

Així mateix, BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, l’estructura i disseny de la website, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés a la website. Pot ser que, derivat de les modificacions en la website, s’incloguin nous continguts o serveis que estiguin sotmesos a altres Condicions Particulars o especials que ampliïn o substitueixin les presents. En cas que hi hagués discordança entre les presents i les particulars, prevaldrà allò que s’estipula en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

L’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic durant l’ús de la present website, estant prohibit l’ús amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per a BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat o correcte, abstenint-se l’usuari de realitzar conductes danyoses a la imatge, interessos, i/o drets de BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Tanmateix, haurà d’abstenir-se a accedir, utilitzar i/o manipular les dades de BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING.

L’usuari podrà trobar en la website formularis de contacte en els que li seran requerides dades de caràcter personal per a rebre algun tipus d’informació. En la complementació del mateix, l’usuari es compromet a facilitar informació veraç, constituint-se com únic responsable dels danys o perjudicis que puguin causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING com a tercers.

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. Tot i això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són totalment fiables per això la BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduïr o difondre en la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin produir danys a BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING o tercers.

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos. Obligacions i responsabilitats dels Socis de Bowlingmania

En la website l’usuari que s’hagi inscrit com soci de Bowlingmania podrà trobar la zona de Ticketmanía on consultar els punts que hagi acumulat a través de l’ús de les nostres instal·lacions. A més d’aplicar als socis les obligacions i responsabilitats dels usuaris, han de tenir en compte que el número de la targeta i la contrasenya utilitzada per a la consulta, que s’haurà facilitat prèviament, són elements identificatius i habilitadors d’accés exclusiu per a la gestió del servei. És per això que el soci té l’obligació i, sota la seva responsabilitat, de custodiar en especial la contrasenya administrada i no compartir-la amb terceres persones. Així mateix, és de responsabilitat del soci el control de qui accedeix a aquesta zona, fent-se càrrec dels perjudicis que pugui ocasionar-li els accessos no autoritzats.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admisió de backlinks / hiperlinks

Els continguts, les fotografies, vídeos, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en la website són de propietat de BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a la website o en qualsevol xarxa social on la BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING estigui present, i no s’entendrà, en cap cas, concedit dret ni llicència o renuncia, transmissió, cessió total o parcial sobre aquest, excepte autorització expressa de la BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING o dels seus titulars.

Queda prohibida la reproducció de la present website, així com la dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de la BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING. Sens perjudici, l’usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l’ús privat i no comercial subjecte a condicions, reservant-se la BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació de qualsevol enllaç a la website. Les condicions són:

- Serà un dret revocable i no exclusiu.

- No podrà donar a entendre que BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING recomana la plana web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.

- No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça, religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

- L’enllaç ha de dirigir a la website, sense que es permeti la reproducció com a part de la seva web o dins d’un dels frames o la creació d’un browser sobre qualsevol de les pàgines de la website.

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais webs que tinguin establerts enllaços amb destí a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests espais web.

Responsabilitat de l’empresa

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING no es responsabilitza de les conseqüències que pugui ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament eliminarà, com més aviat possible, els continguts que puguin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING.

Serveis i Preus

Els serveis, juntament amb les seves característiques i preus, així com les ofertes especials estaran mostrades a la website. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i serà en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en la pantalla. BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING es reserva el dret a decidir en cada moment els productes i/o serveis que es continguin i s’ofereixin als usuaris. D’aquest mode, BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING es reserva el dret a, en qualsevol moment, ampliar o reduir els productes o serveis i ofertes especials publicades en la website, entenent-se, excepte que es disposi una altra cosa, que aquells nous es regiran per les condicions en vigor en aquell moment.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció 

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, en especial, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic).

Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Barcelona.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR